خدمات این بخش عبارتند از:

آزمایشگاه هوا 

  • اندازه گیری ذرات خروجی دودکش
  • اندازه گیری گازهای خروجی دودکش
  • اندازه گیری گازهای محیطی
  • اندازه گیری ذرات محیطی
  • اندازه گیری صدای زیست محیطی

آزمایشگاه آب و پساب و پسماند

  • تستهای فیزیکی وشیمیایی آب و پساب
  • تست میکروبی آب
  • آنالیز پسماند

آزمایشگاه خاک

  • آنالیز خاک

تست کدورت سنجی خروجی اگزوز خودروهای دیزلی

آلاینده های هوا

بدون شرح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.