ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای

ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای

 

عوامل فیزیکی: نور، سر و صدا ،ارتعاش، میدانهای الکترومغناطیسی، اشعه  IRوUV، استرسهای حرارتی و سرمایی

 عوامل شیمیایی:  اندازه گیری گازها و بخارات شیمیایی، گرد و غبار فردی و محیطی، فیومها

عوامل بیولوژیکی: تعیین و ارزیابی پارامترهای مخاطره آمیز- فلزات سنگین، عوامل میکروبی و ویروسی و سایر شاخصهای بیولوژیکی ،  در نمونه های انسانی و هوابرد

  ارگونومی (مهندسی عوامل انسانیHuman Factors Engineering) (

 

  • بررسی و تعيين شرايط و پارامترهای آنتروپومتريک نيروی انسانی در جهت طراحی و اجرای متدهای مهندسی عوامل انسانی ، ارزیابی       حد مجاز حمل بار(هل دادن،کشیدن و بلند کردن بار) در قالب نیروسنجی و اصلاح و  بهينه سازی و کنترل عوامل ارگونوميک شاغلین جهت بهبود شرایط کار و مهندسی عوامل انسانی
  • طراحی و اجرای پروژه های مرتبط با مهندسی عوامل انسانی در صنايع
  • اصلاح، بهينه سازی و کنترل عوامل ارگونوميک محيط کار در حوزه های انسانی، ماشين آلات و تجهيزات و  بهبود شرايط محيط کار 
  • ارزيابی وضعيت کاری نيروی انسانی شاغل در صنايع بصورتPosture Assessment(ارزيابی پوسچر) با متدهای رايج و استاندارد بين المللی(RULA,REBA,OWAS,QEC,ROSA,OCRA… ) در راستای اصلاح و بهسازی وضعيت بدنی کارگران (نيروی انسانی) و صيانت از نيروی کاری در صنايع

بررسی استرسهای شغلی

ارزیابی ریسک

 تهیه   HSE PLAN: برنامه بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی شرکتها

 تهیه   MSDS: ( برگه اطلاعات ایمنی کار با مواد شیمیایی)

  • کنترل و ارائه پیشنهادات مشاوره ای و مهندسی جهت کاهش سر و صدا

      سيستم های تهويه صنعتی

  • اندازه گيری پارامترهای مرتبط با طراحی سيستم های تهويه صنعتی
  • اصلاح و ارتقاء کيفيت و کارايي تجهيزات تهويه
  • طراحی و اجرای سيستم های تهويه صنعتی (عمومی و موضعی)
  • تعیین عملکرد سیستم تهویه بیمارستان

 

بدون شرح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.