دوره های آموزشی

آزمایشگاه زیست آزمون پارس


برگزاری دوره های آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست

 قوانین HSE  ,  آیین نامه هایی است که مدیران، کارفرمایان و … از آن برای پیشگیری از آسیب و حفاظت از سرمایه های انسانی، محیط زیست و تجهیزات و امکانات مجموعه ها به کار خواهند بست. HSE خود مخفف سه واژه اصلی به نام Health   (بهداشت)،   Safe (ایمنی) و Environment  (محیط زیست)  می باشد.

این اصل بنیادی و مهم که تأمین نیازهای بشر به گونه ای که با اثرات سوئی بر سلامت انسان، محیط کار و محیط زیست همراه نباشد، تنها از طریق استراتژی توسعه پایدار امکان پذیر می باشد. به همین منظور امروزه، صنایع در کشورهای توسعه یافته این اصل را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده اند و با این هدف، آموزش مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست را که ضامن توسعه پایدار و همه جانبه است، بعنوان رویکردی سیستماتیک در قالب عملیات پیش بینی، شناسایی و کنترل خطرات با همگرایی نیروهای انسانی توسعه داده اند.

نظرات غیرفعال است