دوره های آموزشی 

 قوانین HSE  ,  آیین نامه هایی است که مدیران، کارفرمایان و … از آن برای پیشگیری از آسیب و حفاظت از سرمایه های انسانی، محیط زیست و تجهیزات و امکانات مجموعه ها به کار خواهند بست. HSE خود مخفف سه واژه اصلی به نام Health   (بهداشت)،   Safe (ایمنی) و Environment  (محیط زیست)  می باشد.

این اصل بنیادی و مهم که تأمین نیازهای بشر به گونه ای که با اثرات سوئی بر سلامت انسان، محیط کار و محیط زیست همراه نباشد، تنها از طریق استراتژی توسعه پایدار امکان پذیر می باشد. به همین منظور امروزه، صنایع در کشورهای توسعه یافته این اصل را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده اند و با این هدف، آموزش مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست را که ضامن توسعه پایدار و همه جانبه است، بعنوان رویکردی سیستماتیک در قالب عملیات پیش بینی، شناسایی و کنترل خطرات با همگرایی نیروهای انسانی توسعه داده اند.

عناوین آموزشی :

◄آموزش  بهداشت حرفه ای، بهداشت صنعتی (بصورت عمومی و تخصصی)
◄ آموزش ايمنی در صنايع (بصورت عمومی و تخصصی)
◄آموزش نظام مديريت زيست محيطی (ISO 14001) بصورت تخصصی و کاربردی
◄ آموزش نظام مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS 18001) بصورت تخصصی و کاربردی
◄ آموزش نظام يکپارچه مديريتی (IMS) و ……
◄ ارائه بیش از ۶۰  عنوان آموزشی (با موضوعات ایمنی، بهداشت، محیط زیست)

نظرات غیرفعال است