پساب بیمارستانی

تست بی خطر سازی پسماندهای بیمارستانی

نمونه برداری از پسماندهای بیمارستانی با هدف رعایت قانون مدیریت پسماند توسط سازمانهای درمانی  انجام میشود. برابر آیین نامه های مدیریت پسماندهای پزشکی و همچنین دستورالعمل اظهارنامه بی خطرسازی پسماندهای عفونی، واحدهای درمانی موظف به بیخطرسازی پسماندهای عفونی خود میباشد.

  • نمونه برداری و تست باسیلوس استئاروترموفیلوس (Bacillus Stearothermophilus) براساس            تست دستگاههای امحاء ، جهت کنترل و بررسی عملکرد بی خطر سازی پسماندهای پزشکی

 

 

نظرات غیرفعال است