تست بیخطرسازی دستگاههای امحاء بیمارستانی

پساب بیمارستانی

نمونه برداری از پسماندهای بیمارستانی با هدف رعایت قانون مدیریت پسماند توسط سازمانهای درمانی انجام میشود. برابر آیین نامه های مدیریت پسماندهای پزشکی و همچنین دستورالعمل اظهارنامه بیخطرسازی پسماندهای عفونی، واحدهای درمانی موظف به بیخطرسازی پسماندهای عفونی خود میباشد.

  • نمونه برداری و تست باسیلوس استئاروترموفیلوس (Bacillus Stearothermophilus) براساس تست دستگاههای امحاء ، جهت کنترل و بررسی عملکرد بی خطر سازی پسماندهای پزشکی

نظرات غیرفعال است