ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای

آزمایشگاه معتمد محیط زیست

عوامل فیزیکی:

نور، سر و صدا ،ارتعاش، میدانهای الکترومغناطیسی، اشعه  IRوUV، استرسهای حرارتی و سرمایی

 عوامل شیمیایی:

 اندازه گیری گازها و بخارات شیمیایی، گرد و غبار فردی و محیطی، فیومها

عوامل بیولوژیکی:

تعیین و ارزیابی پارامترهای مخاطره آمیز- فلزات سنگین، عوامل میکروبی و ویروسی و سایر شاخصهای بیولوژیکی ،  در نمونه های انسانی و هوابرد

  ارگونومی (مهندسی عوامل انسانی Human Factors Engineering)

 • بررسی و تعيين شرايط و پارامترهای آنتروپومتريک نيروی انسانی در جهت طراحی و اجرای متدهای مهندسی عوامل انسانی ، ارزیابی حد مجاز حمل بار(هل دادن،کشیدن و بلند کردن بار) در قالب نیروسنجی و اصلاح و  بهينه سازی و کنترل عوامل ارگونوميک شاغلین جهت بهبود شرایط کار و مهندسی عوامل انسانی
 • طراحی و اجرای پروژه های مرتبط با مهندسی عوامل انسانی در صنايع
 • اصلاح، بهينه سازی و کنترل عوامل ارگونوميک محيط کار در حوزه های انسانی، ماشين آلات و تجهيزات و  بهبود شرايط محيط کار 
 • ارزيابی وضعيت کاری نيروی انسانی شاغل در صنايع بصورتPosture Assessment(ارزيابی پوسچر) با متدهای رايج و استاندارد بين المللی(RULA,REBA,OWAS,QEC,ROSA,OCRA… ) در راستای اصلاح و بهسازی وضعيت بدنی کارگران (نيروی انسانی) و صيانت از نيروی کاری در صنايع
 • بررسی استرسهای شغلی
 • ارزیابی ریسک
 •  تهیه   HSE PLAN: برنامه بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی شرکتها
 •  تهیه   MSDS: ( برگه اطلاعات ایمنی کار با مواد شیمیایی)
 • کنترل و ارائه پیشنهادات مشاوره ای و مهندسی جهت کاهش سر و صدا

      سيستم های تهويه صنعتی

 • اندازه گيری پارامترهای مرتبط با طراحی سيستم های تهويه صنعتی
 • اصلاح و ارتقاء کيفيت و کارايي تجهيزات تهويه
 • طراحی و اجرای سيستم های تهويه صنعتی (عمومی و موضعی)
 • تعیین عملکرد سیستم تهویه بیمارستان

خدمات حوزه بهداشت حرفه ای زیست آزمون پارس عبارتند از:

 1. بررسی راندمان سیستمهای تهویه

 2. نمونه برداری عوامل فیزیکی محیط کار

 3. نمونه برداری از عوامل شیمیایی محیط کار

 4. ارگونومی و ارزیابی پوسچرهای کاری

آزمایشگاه معتمد محیط زیست
زیست آزمون پارس آزمایشگاه معتمد محیط زیست