آزمايشگاه شيمی

 شناخت و سنجش پارامترها و آلودگی هاي آب برای کسانی که به نوعي با فعاليتهای علمی و تکنولوژی آب و فاضلاب سروکار دارند اعم از کشاورزی، صنعتی، آشاميدنی و مصارف تفريحی نقش مهم و تعيين کننده ای  دارد و مسلماً با تکيه برانجام صحيح فعاليتهای آزمايشگاهی است که به چنين مهمي نائل می آييم.

ديدگاه اصلی آزمايشگاه شيمی آب بر آناليزهای ضروری آب برای مصارف گوناگون می باشد و سعي بر اين گرديده تا با تکيه بر امکانات موجود که در بيشتر آزمايشگاهای وجود دارند، روشهای مورد قبولی را با اتکا به رفرنسها و منابع علمی معتبر ارائه نمايد.

آنالیز فیزیکی و شیمیایی آب و پساب

قلیائیت

سختی کل

سولفات

سیانید

کلرید

فسفات

نیترات

Cl2

EC

PH

BOD

COD

TSS

TDS

فلزات سنگین

کربنات

بیکربنات

نیتریت

کلر

سولفید

آمونیوم

No2

روغن و چربی

(Oil & Grease)

شوری Salinity

کدورت

Turbidity

سختی موقت Temporary Hardness

جارتست

کلرخواهی

فنل

فلوراید

کلسیم

منیزیم

اکسیژن محلول و آزاد

سختی دایم

دترجنت


نظرات غیرفعال است