آزمایشگاه میکروبی آب و پساب

  • آنالیز میکروبی آب برحسب نوع آلودگی یا محل برداشت، نمونه میکرو ارگانیسمهای متفاوتی اعم از بیماریزا و غیر بیماریزا را میتواند شناسایی و گزارش نماید. با این حال رایجترین شاخص تعداد کل کلیفرمها هستند. وجود کلیفرم در آب به تنهایی بیماریزا بودن آب را نشان نمیدهد. بلکه یک شاخص و در مورد آب آشامیدنی یک هشدار است تا آزمایشهای تکمیلی انجام شود و یا از مواد ضد عفونی کننده بیشتری استفاده شود. به همین دلیل تقریبا در تمام استانداردهای جهان به شاخص کلیفرم اشاره شده است و توصیه شده است در صورت مثبت بودن تست کلیفرم، وجود میکرو ارگانیسمهای دیگر، بخصوص میکروبهای بیماری زا مورد بررسی قرار گیرد.
  •  تست کلیفرم های مدفوعی (  Fecal Coliforms ) و کلیفرم های کلی ( Total Coliforms ) براساس استاندارد ملی ۳۷۵۹
  • انجام تست E.coli (اشرشیاکلی) در نمونه های آب و پساب براساس استاندارد ملی ۳۷۵۹
  • تست باکتری های احیا کننده سولفات (SRB:Sulphate Reducing Bacteria)  طبق استاندارد متد ASTM4412-84 (تست باکتری های بی هوازی در خوردگی لوله ها و تجهیزات فولادی، برج های خنک کننده، بویلرها) 
  • شمارش  کل باکتری ها  (TBC : Total Bacteria Count طبق استاندارد متد  ST.M.9215   
  • انجام آزمایشات بیولوژیکی آب ، استرپتوکوک مدفوعی براساس استاندارد ملی ۳۶۱۹
  • تخم انگل براساس استاندارد متد modified Bailenger
  • شمارش تعداد قارچها در نمونه های آب براساس استاندارد متد ۵۸۶۸ 
  • شمارش قارچها و باکتریها در نمونه های هوابردنظرات غیرفعال است