3- بخش میکروبی آب

زیست آزمون پارس آزمایشگاه معتمد محیط زیست


آزمایشگاه میکروبی

آنالیز میکروبی آب برحسب نوع آلودگی یا محل برداشت، نمونه میکرو ارگانیسمهای متفاوتی اعم از بیماریزا و غیر بیماریزا را میتواند شناسایی و گزارش نماید. با اینحال رایجترین شاخص تعداد کل کلیفرمها هستند. وجود کلیفرم در آب به تنهایی بیماریزا بودن آب را نشان نمیدهد. بلکه یک شاخص و در مورد آب آشامیدنی یک هشدار است تا آزمایشهای تکمیلی انجام شود و یا از مواد ضد عفونی کننده بیشتری استفاده شود. به همین دلیل تقریبا در تمام استانداردهای جهان به شاخص کلیفرم اشاره شده است و توصیه شده است در صورت مثبت بودن تست کلیفرم، وجود میکرو ارگانیسمهای دیگر، بخصوص میکروبهای بیماری زا مورد بررسی قرار گیرد.

نمونه برداری از کلیفرم های مدفوعی (  Fecal Coliforms ) و کلیفرم های کلی ( Total Coliforms )

تست باکتری های احیا کننده سولفات (SRB:Sulphate Reducing Bacteria)  طبق استاندارد متد ASTM4412-84

تست باکتری های بی هوازی در خوردگی لوله ها و تجهیزات فولادی، برج های خنک کننده، بویلرها ، شمارش  کل باکتری ها  (TBC : Total Bacteria Count طبق استاندارد متد  STM.9215   

انجام آزمایشات بیولوژیکی آب (استافیلوکوک، استرپتوکوک، تخم انگل، پارامسی، باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی)

شمارش قارچها و باکتریها در نمونه های هوابرد

 

نظرات غیرفعال است