آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه شیمی


آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه شیمی (آب و پساب)    (Chemistry Laboratory)

شناخت و سنجش پارامترها و ناخالصي های آب و پساب برای افراد فعال در زمینه های علمی و تکنولوژی آب و فاضلاب. اعم از کشاورزی، صنعتی، آشاميدنی و مصارف تفريحی نقش مهم و تعيين کننده ای دارد.

مسلماً با تکيه بر انجام صحيح فعاليت های آزمايشگاهی، به چنين مهمی (با توجه به تجربه و مهارت کارشناسان واحد آزمایشگاه شیمی) نائل می آئیم. ديدگاه اصلی آزمايشگاه شيمی آب بر آناليزهای ضروری آب برای مصارف گوناگون می باشد و سعي بر اين گرديده تا با تکيه بر امکانات موجود که در بيشتر آزمايشگاه ها وجود دارند، روش های مورد قبولی را با اتکا به رفرنس ها و منابع علمی معتبر ارائه نمايد.

نمونه برداری و آنالیز آب و پساب در بخش شیمی آب تعداد 24 پارامتر شامل قلیائیت کل، سختی کل، فسفات، نیترات، کلسیم، منیزیم،سولفات، سولفید، کلر آزاد، چربی و روغن، کلراید، سیانید،کدورت، فنل، فلوراید، دترجنت،آمونیم، DO  ، EC ، TDS , TSS , COD , BOD , PH و فلزات سنگین می باشد. علاوه بر تست های فوق، آزمایشگاه شیمی به طور تخصصی توانایی انجام تست جارتست به منظور منعقد سازی و ترسیب انواع پساب و همچنین تست کلرخواهی به جهت اندازه گیری کلر مورد نیاز آب یا پساب خام برای گندزدایی را دارد.

 

نظرات غیرفعال است