مهندسی بهداشت حرفه ای

مهندسی بهداشت حرفه ای


مهندسی بهداشت حرفه ای

مهندسی بهداشت حرفه ای و خدمات آن

اين شركت دارای مجوز از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان در ارتباط با سنجش عوامل زيان آور محيط كار با کارشناسان متخصص از سال 1387 تاکنون، خدمات زير را ارائه می دهد.

  1. نمونه برداری از عوامل فيزيكی: روشنائي ،سر و صدا، دزیمتری صدا، اشعه UV و IR، ارتعاش سنجی، استرس حرارتی (سرما، رطوبت و بررسی تنش های حرارتی)
  2. نمونه برداری از عوامل شيميائی: گازها و بخارات، گرد و غبار ، فيوم ها، سیلیس، میست روغن
  3. نمونه برداری از عوامل بيولوژيكی: تعيين و ارزيابی پارامترهای مخاطره آميز (فلزات سنگين ، عوامل ميكروبی و ويروسی و ساير شاخص های بيولوژيكی) در نمونه های انسانی و هوابرد
  4. عوامل ارگونوميك: ارائه راه كارهای ارگونوميك جهت بهبود شرايط كار و مهندسی عوامل انسانی
  5. بررسی عملکرد سیستم های تهویه
  6. تهيه برنامه بهداشتی، ايمنی و زيست محيطی شركت ها (HSE  PLAN)
  7. تهيه برگه اطلاعات ايمنی كار با مواد شيميائی (MSDS)

مهندس بهداشت حرفه ای، مهندسی اندازه‌گیری، برنامه‌ریزی، طراحی، ساخت، حفظ و ایجاد زیرساخت‌ها، حفاظت از سلامت عمومی و محیط کار یا بهبود زیرساخت‌های کنونی را انجام می دهد.

شناسائی و ارزشیابی مواجهه شغلی کارگران با عوامل زیان‌آور شغلی و ریسک‌های ایمنی، طراحی وسایل،سیستم‌ها و روش‌هایی برای حذف،جایگزینی و کنترل را انجام می دهد.

 

نظرات غیرفعال است