عقد قرارداد با زیست آزمون پارس

عقد قرارداد با زیست آزمون پارس


عقد قرارداد با زیست آزمون پارس

عقد قرارداد با زیست آزمون پارس بر اساس فرایند زیر صورت می گیرد.

فرایند عقد قرارداد

  • پاسخگوئی و راهنمائی به درخواست مشتریان جهت پایش آلاینده های زیست محیطی
  • تعیین پارامترهای زیست محیطی بر اساس نوع درخواست های مربوطه (خود اظهاری یا درخواستی)
  • ارسال نامه درخواست مشتری جهت تأیید پارامترهای توافق شده به امور قراردادها
  • تنظیم قرارداد براساس ضوابط و مقررات سازمان و برنامه ریزی جهت نمونه برداری و پایش آلاینده های زیست محیطی
  • اعلام برنامه زمان بندی در سامانه سازمان حفاظت محیط زیست
  • اجرای نمونه برداری مطابق با موارد تأیید شده در قرارداد، پردازش و آماده سازی نتایج
  • تهیه گزارش مکتوب و ارسال نتایج به مشتری و اداره کل محیط زیست استان اصفهان و ثبت نتایج در سامانه سازمان حفاظت محیط زیست

می دانیم قرارداد یا عقد یا پیمان یا کنترات یک توافق الزام‌آور میان اشخاص است و حقوق و تکالیف طرفین آن را تعیین می‌کند. در تعبیر حقوقی به توافق دو یا چند اراده در جهت ایجاد یک اثر حقوقی گویند.

به عبارت ساده‌تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری حداقل دو اراده باشد، عقد محقق می‌شود.

با این تعریف ماهیتی چون وصیت تملیکی و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند. 

 

نظرات غیرفعال است