آزمایشگاه خاک شناسی

آزمایشگاه خاک شناسی


آزمایشگاه خاک شناسی

آزمایشگاه خاک شناسی (Soil Laboratory)

آنالیز خاک: به مجموعه­ ای از  آزمایش­ ها گفته می­ شود که پارامترهایی مانند کیفیت شیمیایی خاک، شناسایی آلاینده ها و مقاومت مکانیکی خاک را بررسی می­ کند که در حوزه ­ها و بخش ­های مختلفی از جمله بخش کشاورزی، محیط زیست، گلخانه ها، باغ ها و فضای سبز (شهری، صنعتی و …) تعریف می­ شود.

انواع کاربرد آنالیز خاک

 1. در بخش کشاورزی: به طور کلی سه گروه آزمایش­ های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی به منظور سنجش مقادیر مواد غذایی (کمبود، کفایت و بیش بود)، میزان در دسترس بودن آنها برای گیاه و تعیین سرنوشت کود، سموم و پساب­ های وارد شده به خاک، بر روی خاک انجام می­ شود.
 2. بخش محیط زیست: در این حوزه میزان آلاینده­ ها که عموماً شامل ترکیبات هیدروکربنی، فلزات سمی و انواع سموم می­ باشند مورد توجه قرار می­ گیرند که عموماً به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم توسط بشر وارد محیط خاک شده­ اند.
 3. آنالیز خاک در گلخانه ها، باغ ها و فضای سبز

پارامترهای اندازه گیری شیمیایی خاک:

 • اندازه­ گیری اشکال مختلف نیتروژن مثل نیتروژن کل، آمونیوم و نیترات
 •  اشکال مختلف فسفر مانند فسفات و فسفیت
 • کاتیون­ ها مانند پتاسیم، کلسیم، منیزیم و سدیم در حالت محلول، تبادلی و کل و نسبت آنها به یکدیگر
 • آنیون­ ها مثل کربنات و بیکربنات، کلر، سولفات و بُران
 • میزان اسیدیته (pH) و هدایت الکتریکی (Ec) و شوری
 • سنجش میزان مواد آلی (کربن آلی)
 • تخمین میزان غلظت عناصر فلزی مورد نیاز گیاه مانند آهن، مس، روی، بر
 • هیدروکربن­ و سموم کشاورزی
 • اندازه‌گیری آهک و گچ
پارامتر فیزیکی خاک:
 • تعیین بافت خاک (درصد اجزای تشکیل دهنده خاک شامل رس، سیلت و شن)
 • درصد رطوبت اولیه درصد رطوبت و درصد اشباع خاک
 • ساختمان و رنگ خاک
 • وزن مخصوص خاک
 • میزات تخلخل
 • نفوذپذیری خاک
پارامترهای بیولوژیک خاک:
 • شمارش جمعیت باکتری (TBC) و قارچ 
 • کلیفرم کل (Total Coliform)
 • کلیفرم گوارشی (Fecal Coliform)

نظرات غیرفعال است