قوانین واحد پذیرش نمونه ها

قوانین واحد پذیرش نمونه ها بر اساس شرایط پذیرش زیر صورت می گیرد.

شرایط پذیرش و جوابدهی 

الف–پذيرش نمونه ها

ساعت كار پذيرش آزمايشگاه همه روزه بجز پنجشنبه ها  از 00 : 8 صبح الی 13:00بعد از ظهر می باشد. پذيرش نمونه ها (شخصی یا صنعتی بصورت درخواست کتبی) و جوابدهی همه روزه در زمان مذكور انجام می شود.

ب- شرايط پذيرش نمونه 

کلیه نمونه های ارسالی به آزمایشگاه می بایستی درخواست کتبی مبنی بر مشخص بودن پارامترهای آزمایش های مورد نظر را دارا باشند .نمونه های ارسالی به آزمایشگاه باید از کیفیت لازم و استاندارد برخوردار باشند و در شرایط مطلوب ( از نظر درجه حرارت یا بسته بندی و تازه بودن نمونه ها ) ارسال شوند . در مورد نمونه هايی كه نياز به عمليات آزمايشگاهی فوری دارند، از نظر تعطيلات روز بعد يا آخر وقت بودن قبل از هر گونه اقدامی حتما می بایست با آزمايشگاه هماهنگی های لازم صورت پذيرد.

ج- تسويه حساب مالي

تسويه حساب نمونه های درخواستی، در همان روز بطور کامل پرداخت می شود و بلافاصله نمونه پس از كد و شماره گذاری به بخش مربوطه ارسال می گردد.

د- شرایط تحویل نتایج

جهت آنالیز نمونه های میکروبی ظروف مخصوص استریل قبل از نمونه برداری از آزمایشگاه بصورت امانت تحویل داده می شود. نتايج صادر شده فقط در يك نسخه و در صورت درخواست متقاضی نسخه المثنی صادر خواهد شد. تنها نمونه های ارسالی (واحد آزمایشگاهی شیمی) در صورت امكان حداكثر تا 7 روز در آزمايشگاه در شرايط مطلوب و نتايج صادره تا 15 روز در واحد پذیرش نگهداری می شوند. هرگونه اعتراض به نتایج صادره ، حداکثر 7 روز پس از دریافت نتیجه آزمون ، قابل رسیدگی خواهد بود .

 

شماره تماس واحد اداری و پذیرش:

32212626-32230430 – 031 داخلی 11

نظرات غیرفعال است