مشاوره ارزیابی اثرات توسعه EIA  (ارزیابی اثرات زیست محیطی)
مشاوره ، اصلاح ، طراحی و اجرای سیستمهای تصفیه فاضلاب
کاهش آلودگی هوا ، بهینه سازی مصرف سوخت
خدمات مشاوره زیست محیطی جهت انتخاب صنعت سبز
پروژه های مشاوره ای و پایش زیست محیطی شامل مکانیابی ،  ارزیابی اثرات توسعه ، ارزیابی ریسک،ارزیابی تجمعی ، مدلسازی ریسک آلودگی هوا ، آلودگی آب ، مانیتورینگ و کنترل
فروش تجهیزات آزمایشگاهی ، راه اندازی ، نگهداری و راهبری سیستمهای کنترل آلودگی
مشاوره و همکاری جهت لزوم تشکیل هسته زیست محیطی و استقرار واحد HSE در صنعت
مشاور در مراحل مقدماتی و استقرار نظامهای  ISO14001 و OHSAS 18001
پیاده سازی و استقرار نظام ۵S در شرکتها
خدمات مشاوره ای جهت کنترل و کاهش سر و صدا در صنایع