تست بی خطرسازی پسماندهای بیمارستانی

تست بی خطرسازی پسماندهای بیمارستانی


تست بی خطرسازی پسماندهای بیمارستانی

واحد تست عملکرد دستگاه بی خطر سازی پسماندهای بیمارستانی

(Section of Performance testing of hospital waste disposal device)

  • نمونه برداری و تست باسیلوس استئاروترموفیلوس (Bacillus  stearothermophilus) براساس تست دستگاه های امحاء، جهت کنترل و بررسی عملکرد دستگاه بی خطر سازی پسماندهای پزشکی
  • کنترل پایش راهبری دستگاه بی خطرسازی پسماندهای عفونی بیمارستان ها

شناخت دقیق مقدار و نوع پسماندهای تولیدی در مراکز بهداشتی- درمانی بهمنظور مدیریت صحیح پسماندهای بیمارستانی مهم میباشد. مهمترین اصل در برنامهریزی و مدیریت پسماندهای بیمارستانی، برآورد مقدار تولید پسماند میباشد.

شایان ذکر است که به دلیل پتانسیل آسیبزایی پسماندهای پزشکی، استفاده از روشهای نوین دفع ضروری میباشد.

بی خطر سازی زباله ها باید قبل از انتقال به بیرون از بیمارستان ، در همان بیمارستان انجام شوند. به این دلیل دستگاه امحا زباله زیر مجموعه تجهیزات پزشکی محسوب می شود. و باید تمامی بیمارستان ها به این وسیله تجهیز گردند.

زباله های بیمارستانی بسیار خطرناک بوده و باید به شکل صحیحی دفع گردند. دفع زباله های عفونی هم با دستگاه زباله سوز صورت می گیرد و هم با دستگاه امحا زباله .

دستگاه امحا زباله از طریق بی خطر سازی زباله عفونی عمل کرده و جدیدا رواج بسیار بیشتری پیدا کرده است. علاوه بر بیمارستان ها زباله های عفونی می تواند در دندانپزشکی ها ، درمانگاه هایی که خدمات جراحی ارائه می کنند و مراکز انتقال خون تولید گردد.

این وسیله ها شامل تیغ ها ، اعضای بدن ، عفونت ها ، چرک ، مواد شیمیایی سمی و قابل نفوذ به بدن با تماس و پوست ، مواد سرطان زا ، عفونت ها و ضایعات حاصل از شیمی درمانی ، گاز های آغشته به عفونت و خون بیماران و بسیاری موارد دیگر می تواند باشد.

بی خطر سازی زباله عفونی یکی از روش های جدید و نوین برای دفع زباله ها قبل از خارج شدن از محیط بیمارستانی می باشد.

نظرات غیرفعال است