نمایشگاه سیمان و محیط زیست 

نمایشگاه سیمان و محیط زیست در محل نمایشگاه های بین المللی اصفهان توسط شرکت زیست آزمون پارس