آزمایشگاه جلبک شناسی (فیکولوژی)

آزمایشگاه جلبک شناسی با توجه به تجربه و تخصص کارشناسان مربوطه در زمینه شناسایی، شمارش و بررسی تنوع انواع فیتوپلانکتون ها وجلبک ها (میکرو و ماکروجلبک ها) شامل سیانوباکترها(سیانوفیسه)، جلبک های سبز(کلروفیسه)، دیاتومه ها(باسیلاریوفیسه)، اوگلنوفایت ها، داینوفلاژله ها، کریزوفایت ها و همچنین سنجش میزان کلروفیل a، کارتنوئیدها در جلبک ها و نمونه آب و پساب با هدف پایش زیستی آب و پساب و بررسی گونه های سمی و شاخص آلودگی و مشاوره در زمینه پایان نامه های دانشجویی و مباحث جلبک شناسی آماده همکاری و ارائه خدمات به سازمان ها و ارگان های مختلف می باشد.همچنین این آزمایشگاه در زمینه شناسائی زئوپلانکتون ها، پروتوزوئرها، روتیفر، نماتد و کرستاسه ها توسط کارشناسان مربوطه فعالیت داشته و آماده همکاری در راستای انجام و شناسائی این موجودات می باشد.

  • ریزجلبک
  • فیتوپلانکتون
  • پایش زیستی
  • شاخص آلودگی آب