مشاوره جهت اخذ صنعت سبز

مشاوره جهت اخذ صنعت سبز


مشاوره جهت اخذ صنعت سبز

مشاوره جهت اخذ صنعت سبز مشاوره زیست محیطی برای انتخاب صنعتی سبز است

ارائه خدمات مشاوره زیست محیطی برای انتخاب صنعت سبز

  صنعت سبز به صنعتی اطلاق می شود که بر اساس معیار زیست محیطی و بنا به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، تلاش قابل تقدیری در طول سال مورد نظر در راستای حفظ محیط زیست انجام داده باشد.

شرایط نامزد شدن جهت انتخاب صنعت سبز:

– عدم قرار گیری نام واحد در فهرست صنایع آلاینده

– بهبود سیستم پالایش و کنترل آلاینده ها

– مدیریت بازیافت مواد زائد

– جایگزینی انرژهای انرژهای پاک

– اخذ گواهی نامه ایزو 14000، ایزو 18000

– توسعه فضای سبز

– مصرف بهینه حامل های انرژی و گرایش بهره وری در مصرف انرژی

– ارتقاء سطح دانش و فرهنگ زیست محیطی مدیران و کارکنان

– کاستن اثرات منفی و ضایعات صنعت بر محیط زیست

مزایای صنعت سبز:

– ایجاد نگرش زیست محیطی در بین صاحبان صنایع برای توجه به موضوع حفاظت از محیط زیست

– ایجاد رقابت جدی در میان صنایع

– برقراری ارتباط سازنده بین محیط زیست و صنعت

– ایجاد فضا برای تبادل تجربیات و دستاوردهای محیط زیستی

– تشویق و قدر دانی از صنایع منتخب

 – ارتقاء و فرهنگ محیط زیستی به فن آوری ها و فرآیندهای تولید پاک

* شرکت سیمان اصفهان با ارائه خدمات مشاوره ای این شرکت در سال 1388 موفق به اخذ عنوان “صنعت سبز” گردید.

نظرات غیرفعال است