آزمایشگاه شیمی

 

شناخت و سنجش پارامترها و ناخالصي هاي آب برای کسانی که به نوعي با فعاليت های علمی و تکنولوژی آب و فاضلاب سروکار دارند اعم از کشاورزی، صنعتی، آشاميدنی و مصارف تفريحی نقش مهم و تعيين کننده ای دارد و مسلماً با تکيه برانجام صحيح فعاليت های آزمايشگاهی است که به چنين مهمي با توجه به تجربه و مهارت کارشناسان واحد آزمایشگاه شیمی نائل می آئيم.

  • تست فاکتورهای فیزیکی آب و پساب
  • تست فاکتورهای شیمیائی آب و پساب
  • جارتست
  • تست کلرخواهی