تست عملکرد دستگاه بی خطرسازی پسماندهای بیمارستانی

کارشناسان متخصص این واحد جهت نمونه برداری و تست باسیلوس استئاروترموفیلوس (Bacillus  stearothermophilus) بر اساس تست دستگاه های امحاء جهت کنترل، پایش راهبری و بررسی عملکرد دستگاه بی خطر سازی پسماندهای عفونی پزشکی با بیمارستان ها و مراکز مختلف همکاری دارند. 

     

 

  • باسیلوس استئاروترموفیلوس
  • Bacillus stearothermophilus
  • پسماندهای پزشکی
  • دستگاه های امحاء