آزمایشگاه هوا

           کارشناسان متخصص واحد هوا در راستای انجام این پارامترها فعالیت دارند:

  • اندازه گيري و آناليز گازهاي خروجي دودكش، شامل O2 , CO2 ,Co , NOx , Sox , HC
  • اندازه گيري ذرات خروجی دودكش
  • اندازه گیری گازهای محیطی شامل CO, NO2 SO2 ,O3 و BTEX
  • سنجش ذرات محيط شامل PM10, PM2.5, PM1
  • سنجش سر و صداي محيط ( LMax , LMin , Leq)
  • گازهاي خروجي دودكش
  • گازهای محیطی
  • سنجش سر و صداي محيط
  • بررسي و شناسايي نقاط آلوده